DIESELOLJA

Dieselbränsle motsvarande kraven på miljöklass 1, avsett för användning i snabbgående dieselmotorer.
 • Diesel - Miljöklass 1 rekommenderas speciellt där krav på mycket goda förbränningsegenskaper samt låga avgasemissioner är särskilt påkallade.
 • Diesel - Miljöklass 1 är tack vare den extremt låga svavelhalten även lämplig i fordon med katalysator eller partikelfilter.
 • Diesel - Miljöklass 1 är brandfarlig vätska klass 3.
 • Diesel - Miljöklass 1 kan även säljas som grönfärgad till motorer som är tillåtna att köras på skattebefriat bränsle.

SAMMANSÄTTNING

 • Ett destillat av s.k. "straight-run" typ (icke krackat) med kokpunktsområde mellan 180°C och 285°C.
 • Hög halt av lättförbrända paraffinkolväten.
 • Aromathalt understigande 5 volym %.
 • Svavelhalt lägre än 10 ppm (0,001 vikt %)

FÖRDELAR

 • Minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum.
 • Synnerligen goda förbränningsegenskaper ger lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgas-emissioner.
 • Mycket god tändvillighet, högt naturligt Cetantal.
 • Mycket goda naturliga vinteregenskaper.
 • Utomordentligt god oxidationsstabilitet.
 • Smörjförbättrande tillsattsmedel ingår.