VILLAOLJA UTE

Villaolja eller eldningsolja för lågtrycksbrännare, tryckoljebrännare och vissa rotationsbrännare med utomhuscistern.
  • Eldningsolja E32 Vinter - Miljöklass 3 rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koks-bildning.
  • Eldningsolja E32 Vinter - Miljöklass 3 färgas i enlighet med SFS 1993:187, med ett gult och blått färgämne.

SAMMANSÄTTNING

  • Ett destillat med kokpunktsområde mellan 170°C och 340°C
  • Hög halt av lättförbrända paraffinkolväten.

KVALITETSNIVÅ

  • Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja E32.
  • Brandfarlig vätska klass 3.

FÖRDELAR

  • Mycket goda förbränningsegenskaper - Ger sotfri förbränning med minsta möjliga luftöverskott.
  • Mycket goda vinteregenskaper.
  • Mycket lagringsstabil - kan lagras lång tid utan att mörkna eller att slam bildas som kan orsaka avsättningar i filter och munstycken.